NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LYŽAŘSKÉHO STŘEDISKA MOSTY GRŮŇ

 

a

 

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

 

HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

MAFLEX-CZ s.r.o. na základě provozních podmínek areálu, v souladu s českou technickou normou ČSN 01 8027, dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) vydává:

 

Návštěvní řád lyžařského střediska a Smluvní přepravní podmínky horských dopravních zařízení pro provoz lyžařského areálu a pro veřejnou drážní osobní dopravu na visutých lanových drahách a lyžařských vlecích, které provozuje MAFLEX-CZ s.r.o.

 

Platí od: 23.02.2019

 

Článek 1 – Všeobecná ustanovení

 

  1. Návštěvní řád střediska platí pro pravidelný provoz v zimní sezóně ve Ski areálu Mosty Grůň a stanovuje podmínky pro tento provoz. Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel, živých zvířat na horských dopravních zařízeních ve Ski areálu Mosty Grůň a stanovují podmínky pro tuto přepravu.
  2. Návštěvník zakoupením jízdenky uzavírá s provozovatelem přepravní smlouvu. Na základě takto uzavřené přepravní smlouvy potvrzuje, že je plně seznámen s Návštěvním řádem lyžařského střediska a přepravními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
  3. Pověřená osoba dopravce ve služebním oblečení a vybavená průkazem dopravce je oprávněna kontrolovat jízdenky, dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
  4. Na dopravních zařízeních, která jsou dle platného úředního povolení provozována pouze v zimním období, tj. lyžařské vleky, mohou být přepravovány jen ty osoby, které mají lyže nebo snowboard (z důvodu bezpečnosti na sjezdových tratích nejsou přípustné jiné dopravní sportovní prostředky). Tato dopravní zařízení nejsou určena pro přepravu pěších cestujících ani pro přepravu zavazadel, saní, jízdních kol, ani žádných jiných sportovních prostředků.
  5. Na dopravních zařízeních, která jsou podle platného úředního povolení provozována v zimě i v létě, tj. lanová dráha „Mosty Grůň“, je možno v těchto obdobích přepravovat pěší cestující, zavazadla, dětské kočárky, zboží, v letní sezóně jízdní kola, koloběžky a trojkolky.
  6. Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách pomocí informačních tabulí v prostoru nástupišť u jednotlivých dopravních zařízení. Dále je dopravce povinen informace poskytovat na jednotlivých pokladnách a u jednotlivých přepravních zařízení označenými pracovníky areálu.
  7. Provoz lyžařského střediska je v denní době od 8:30 hod. do 16:00 hod. a při večerním lyžování od 18:00 hod. do 21:00 hod.
  8. Pěším je povolen pohyb po sjezdových tratích nahoru i dolů pouze po okraji tratě se zvýšenou opatrností. Skialpinisté se mohou nahoru pohybovat rovněž pouze po okraji tratě se zvýšenou opatrností. Na sjezdových tratích je zakázáno používat saně, boby, sněžná kola a jiné sportovní prostředky.
  9. Vstup na sjezdové tratě po ukončení provozu (denního i večerního) je přísně zakázán.
  10. Provoz externích sněžných pásových vozidel a skútrů je možný pouze se souhlasem provozovatele. Při pohybu na sjezdových tratích musí stroje používat optické varovné zařízení, při couvání i akustické varovné zařízení. Návštěvníci areálu musí respektovat pohyb těchto zařízení a dodržovat bezpečnou vzdálenost.

 

Článek 2 – Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob

 

  1. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující po zakoupení platné jízdenky využije svého práva k přepravě a vstoupí do vyznačeného prostoru nástupu nebo výstupu, přístupného jen s platným jízdním dokladem (dále jen „nástupiště nebo výstupiště“).
  2. Zakoupením jízdenky pro Ski areál Mosty Grůň účastníci přepravy stvrzují, že jsou seznámeni s Návštěvním řádem lyžařského střediska a Smluvními přepravními podmínkami, Jízdním řádem dopravních zařízení a Ceníkem. Tyto dokumenty se zavazují respektovat a dodržovat.
  3. Výlučným a jediným oprávněným prodejcem jízdenek je Ski areál Mosty Grůň a jím pověřené osoby.

 

Článek 3 – Jízdní doklad

 

  1. Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní doklad. Na vyžádání pověřené osoby přepravce je cestující povinen se prokázat platným jízdním dokladem.
  2. Platným jízdním dokladem je:
   1. jízdenka pro jednotlivou jízdu jedním nebo oběma směry,
   2. jízdenka časová, denní, vícedenní a sezónní, opravňující k více jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu na všech dopravních zařízeních Ski areálu Mosty Grůň,
   3. jízdenka bodová, opravňující k více jízdám, více osob podle počtu zakoupených bodů.
  3. Neplatným je jízdní doklad, když:
   1. je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití
   2. údaje na něm neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny
   3. je použit neoprávněnou osobou
   4. uplynula doba jeho platnosti nebo je používán v neplatném regionu
   5. není originálem
  4. Pověřená a označená osoba dopravce je oprávněna neplatný jízdní doklad odebrat nebo zablokovat v odbavovacím systému ve výše uvedených případech.

   

  Článek 4 – Placení jízdného, ceny za přepravu spoluzavazadla a přirážky

   

  1. Cestující za jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo za jízdenky bodové, časové, denní, vícedenní a sezónní platí jízdné ve výši stanovené aktuálním ceníkem.
  2. Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a tarifní podmínky jsou stanoveny provozovatelem
  3. Jízdenka je platná, jde-li o originál, vydaný dopravcem a obsahuje:
   1. obchodní jméno dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu
   2. výši jízdného, druh jízdného
   3. údaj o době platnosti
  4. Jízdenka je nepřenosná, nesmí být půjčována a přeprodávána. V případě zneužití jízdenky se uživatel vystavuje možnosti jejího odebrání pověřenou osobou dopravce.
  5. Zakoupení jízdenky platí v uvedené době platnosti. Platnost denní jízdenky je v době od zahájení provozu do 16:00 hod., součástí není večerní lyžování. Jízdenka na večerní lyžování je platná v době 18:00 – 21:00 hod. Časová jízdenka 3 a 4 – hodinová je platná od doby aktivace (první průchod turniketem) v rámci denního lyžování od zahájení provozu do 16:00 hod.
  6. Cestující je povinen před nástupem na přepravní zařízení projít turniketem odbavovacího zařízení, který jízdenku zkontroluje a eviduje.
  7. Za plastovou čipovou kartu je vybírána vratná záloha 100 Kč. Tato záloha se nevrací, je-li karta při vrácení poškozena.
  8. Vracení čipových karet probíhá na pokladnách. Doba určená pro vracení karet je dle doby provozu pokladny, tj. 08:20 – 16:30 hod. a 17:20 – 21:15 hod.

   

  Článek 5 – Náhrada jízdného

   

  1. Náhrada jízdného za vícedenní jízdenky – v případě úrazu či nemoci – se poskytuje po odečtení poměrné částky vypočtené z doby jejího používání, a to v případě:
   1. zranění, které si způsobil cestující na sjezdových tratích ve Ski areálu Mosty Grůň. Tuto skutečnost je cestující povinen prokázat potvrzením – zprávou od Horské služby, popř. lékaře
   2. nemoci, s povinností tuto skutečnost prokázat potvrzením – zprávou od lékaře
  2. Náhrada jízdného u denních a vícedenních jízdenek se poskytuje v případě současného zastavení všech přepravních zařízení trvající déle než 2 hodiny. Důvody omezeného provozu nastávají v případě nepříznivého počasí, nadměrné rychlosti větru, bouřky, technické poruchy nebo při výpadku elektrické energie.

   

  Článek 6 – Přeprava dětí a seniorů

   

  1. Osoba s výškou do 140 cm nesmí být na lanové dráze přepravována samostatně. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout nezbytnou pomoc při nástupu, výstupu a přepravě.
  2. Děti do dovršení věku 6 let jsou přepravovány bezplatně. Jízdenka „DÍTĚ ZDARMA“ se poskytuje k časovým jízdenkám doprovázející osoby a k rodinnému jízdnému. Doprovod dítěte je povinen prokázat věk dítěte (občanským průkazem rodiče, cestovním pasem dítěte, popř. průkazem pojištěnce dítěte.) Pohyb dítěte na dopravních zařízeních a sjezdových tratích je možný pouze v doprovodu dané dospělé osoby.
  3. Dětské jízdenky platí do věku 15 let, seniorské jízdné platí od věku 60 let. Cestující, kupující dětské nebo seniorské jízdné musí věk prokázat osobním průkazem, u dětí cestovním pasem, popř. průkazem pojištěnce.
  4. Další podmínky pro přepravu (např. zlevněné jízdné) stanoví ceník na příslušnou lyžařskou sezónu.

   

  Článek 7 – Přeprava dětských kočárků a jízdních kol

   

  1. Na lanové dráze je umožněna bezplatně přeprava pouze složeného dětského kočárku. Cestující je povinen předat kočárek obsluze LD a na cílové stanici si kočárek od obsluhy LD převzít.
  2. V zimním období se jízdní kola nepřepravují.
  3. Pověřená osoba provozovatele je oprávněna přepravu dětského kočárku odmítnout v případě, kdy jej není možné umístit na sedačku nebo závěs.

   

  Článek 8 – Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace, přeprava osob na vozíku pro invalidy

   

  1. Na sedačkách lanové dráhy je možná přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace za těchto podmínek:
   1. přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace je možná pouze za doprovodu alespoň jedné osoby starší 18-ti let,
   2. doprovod této osoby musí informovat obsluhu lanové dráhy o požadavku na přepravu před nástupem na sedačku a dále dbát pokynů obsluhy,
   3. na základě požadavku doprovodu osoby s omezenou schopností pohybu a orientace zabezpečí obsluha lanové dráhy nástup a vyrozumí protější stanici o tom, na které sedačce jsou cestující umístěni a dohodnout jejich výstup.
  2. Na sedačce lanové dráhy lze přepravovat osoby na speciálním vozíku, který umožňuje lyžování za podmínek uvedených v bodě 1.

   

  Článek 9 – Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

   

  1. Povinnosti dopravce: Dopravce je povinen v zájmu řádné péče o cestující při poskytování přepravních služeb zajistit:
   1. podávat informace o jízdních řádech, o cenách a vyhlášených přepravních podmínkách na místech k tomu určených (pokladny, prostory nástupu), veškerá zařízení informačního systému, b) označit místa, která slouží k prodeji jízdenek
   2. označit místa, která slouží k odbavení a kontrole jízdenek
   3. označit místa, která slouží k řazení cestujících a k vlastnímu nástupu nebo výstupu na sedačku
   4. podávat informace o provozu dopravních zařízení a o klimatických podmínkách na místech k tomu určených (pokladny, prostory nástupu, veškerá zařízení informačního systému)
   5. zajišťovat čistotu a pořádek, případně osvětlení prostor nástupu a výstupu.
  2. Povinnosti cestujících Cestující je povinen:
   1. zakoupit jízdenku, před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím zařízením, které jízdenku zkontroluje a eviduje
   2. mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby dopravce se jí prokázat
   3. nezneužívat a nepřeprodávat zakoupenou jízdenku jiným osobám
   4. dbát pokynů pověřené osoby dopravce a piktogramů na dráze
   5. zachovávat v místech nástupu, výstupu a při přepravě na dráze pořádek, neohrožovat svým chováním zdraví a bezpečnost ostatních cestujících ani bezpečnost a plynulost dopravy
   6. zajistit se zábranou proti vypadnutí na sedačkové lanové dráze a tuto zábranu před výstupem otevřít
   7. neznečišťovat ostatní cestující nebo sedačky, prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním
   8. dodržovat bezpečnou vzdálenost od rolby při úpravě, dodržovat bezpečnou vzdálenost od skútrů a umožnit jim průjezd
   9. v případě výpadku el. proudu v době večerního lyžování, vyčkat na svahu do příjezdu pracovníků areálu, popř. do spuštění nouzového osvětlení
  3. Cestujícím není dovoleno zejména:
   1. otevírat za jízdy zábranu sedačky proti vypadnutí
   2. vyhazovat ze sedačky předměty nebo je nechat vyčnívat
   3. za jízdy se ze sedačky vyklánět nebo se houpat
   4. bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu na sedačky, e) kouřit na sedačkách nebo v prostorách určených pro cestující
   5. poškozovat sedačky, prostory a zařízení pro cestující
   6. brát s sebou na sedačku věc, která nesmí být obsahem zavazadla
   7. při večerním lyžování využívat neosvětlené tratě
   8. vstupovat do prostor horní stanice lanové dráhy bez předchozí dohody s obsluhou této stanic
  4. Ohrozí-li cestující porušením svých povinností pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
  5. Cestující smí bezpečnostní a ovládací zařízení umístěná na místech přístupných veřejnosti, jsou-li tato zařízení určena pro ovládání cestujícími, použít pouze v případech, jde-li o bezprostřední ohrožení života, nebo zdraví osob.

   

  Článek 10 – Podmínky přepravy zavazadel

   

  1. Ruční zavazadla má právo cestující vzít s sebou bezplatně, sám si zajišťuje jeho naložení, umístění na sedačku, vyložení při výstupu a dohled při přepravě.
  2. Přeprava živých zvířat je omezena pouze na drobná zvířata, která drží cestující na klíně a plně zodpovídá za jeho bezpečnost. Zvíře nesmí svým chováním ohrožovat cestující, nebo oprávněnou osobu dopravce nebo být na obtíž ostatním cestujícím. Pes smí být přepravován pouze s náhubkem.
  3. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození sedačky, újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, které by zasahovaly do průjezdného profilu dráhy. O vyloučení těchto zavazadel z přepravy rozhoduje obsluha lanové dráhy.
  4. Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, kterou nelze na sedačce vzhledem k jeho rozměrům umístit. O vyloučení těchto zavazadel z přepravy rozhoduje obsluha lanové dráhy.

   

  Článek 11 – Provoz sjezdových tratí

   

  1. Provozovatel sjezdových tratí zajistí značení, uvedení obtížnosti, úpravu, kontrolu a zabezpečení v souladu s požadavky normy ČSN 01 8027.
  2. Vstup a pohyb na sjezdových tratích je možný pouze s lyžemi nebo snowboardem na nohou v době denního provozu sjezdových tratí 8:30 – 16:10 a v době večerního lyžování na příslušné sjezdové trati 18:00 – 21:10. V době od 16:10, resp. 21:10 jsou sjezdové tratě pro veřejnost uzavřeny.
  3. Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu dopravních zařízení.
  4. Při nepříznivých sněhových a povětrnostních podmínkách je možné provádět strojní úpravu a technické zasněžování tratí za provozu. Příslušná trať musí být označena výstražnou tabulí.
  5. Provozovatel je povinen provést zabezpečení atypického nebezpečí v lyžařském středisku a instalovat zabezpečení překážek na trati (sněžná děla, nadzemní hydroboxy, hadice a kabely, podpěry vleků a lanovek, sloupy osvětlení a jiná nebezpečná místa).
  6. Překážky na trati musí být v dostatečné vzdálenosti označeny, případně ohrazeny plůtkem nebo sítí a zabezpečeny ochrannou matrací.
  7. Při společném provozu areálu a zasněžovacího systému je povinností lyžaře přizpůsobit rychlost jízdy bezpečnému projetí v okolí provozovaného zařízení a neohrozit další lyžaře. Je nutné nepřejíždět hadice a kabely. Je zakázáno manipulovat se sněžnými děly.
  8. Provozovatel Ski areálu si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů nebo snowboardistů na uzavřené trati. Informace o tréninku či závodech je zveřejněna na pokladně a na webových stránkách areálu. V době tréninku, popř. závodů je možné upravit provozní dobu přepravních zařízení dle potřeby.

   

  Článek 12 – Ostatní ustanovení

   

  1. Další specifické podmínky – zejména:
   1. provozní doba, jízdní řády, ceny, informace o večerním lyžování, mimořádných jízdách a sportovních akcích, které mohou ovlivnit provoz dopravních zařízení, jsou uvedeny na pokladnách a u jednotlivých dopravních zařízení
   2. cestující, kteří využívají sjezdové tratě, musí dodržovat stanovené pokyny pro jejich užívání a při jejich nedodržování mohou být vyloučeni z další přepravy na dráze
  2. Pokyny pro užívání sjezdových tratí (lyžařské desatero)
   1. Vzájemný ohled – Všichni lyžaři a snowboardisté se musí na sjezdové trati chovat tak, aby ostatní neohrožovali svým chováním ani svou výzbrojí a výstrojí.
   2. Kontrola rychlosti a chování – Rychlost jízdy a chování na trati musí odpovídat osobním schopnostem a obecným podmínkám jako je počasí, sněhové poměry, hustota lyžařského provozu apod.
   3. Volba směru jízdy – Lyžaři a snowboardisté, kteří jsou nahoře na trati, jsou v postavení, které jim umožňuje přehled, a proto si mohou určit směr jízdy. Směr musí volit tak, aby neohrožovali ostatní.
   4. Předjíždění – Každý může být předjížděn shora, zprava i zleva avšak pouze v přiměřené vzdálenosti. Nikdo nesmí být omezován ve svobodě pohybu.
   5. Zahájení jízdy a křížení – Při zahájení jízdy, po pauze nebo při křížení tratí se každý musí vizuálně přesvědčit, že trať je nad ním i pod ním volná dříve, než začne sjíždět.
   6. Zastavení – Je nebezpečné zastavovat v úzkých nebo nebezpečných místech tratě. Po pádu musí být trať co nejrychleji opět uvolněna.
   7. Pohyb bez lyží – Pohyb pěšky nahoru i dolů je zásadně na okraji tratě. Chodec nesmí ohrožovat ostatní svým vybavením ani vlastním tělem.
   8. Respektování informací, značení s výstrahou – Je nutné respektovat všechny informace o počasí, stavu tratí, sněhových poměrech právě tak jako značky a výstrahy. POZOR PŘÍSNÝ ZÁKAZ JÍZDY MIMO SJEZDOVOU TRAŤ.
   9. Pomoc – Při nehodě musí každý účastník nebo svědek poskytnout pomoc, a to zejména přivoláním Horské služby. Je-li o to požádán, pomáhá jí při zásahu.
   10. Identifikace – Svědci nebo účastníci nehody jsou povinni Horské službě nebo jiné odpovědné osobě Ski areálu poskytnout své osobní údaje.

   

  Článek 13 – Závěrečná ustanovení

   

  1. Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel u dopravce MAFLEX-CZ s.r.o., Ski areál Mosty Grůň.
  2. Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn v prostorách nástupní stanice lanové dráhy. 3. Úplné znění smluvních přepravních podmínek je k dispozici cestujícím na pracovišti dopravce, tj. na horní a dolní stanici lanové dráhy a na všech pokladnách.

   

  V Mostech u Jablunkova: 23.02.2019

  Schválil: Pavel Taufer, jednatel společnosti