www.skimosty.cz     Ski areál Mosty u Jablunkova

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁDSMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Lyžařského areálu Mosty u Jablunkova

 

 

I.                 Všeobecné podmínky

 

1.  Tento provozní řád se vztahuje na provoz lyžařských vleků, bobovky a využití sjezdových

     tratí ve vymezeném rozsahu, tj. vleky A,B,C,D,E a sjezdové tratě č.1, 2, 3, 4, 1a

     obsluhované těmito vleky a vymezené plochou upravovanou strojně rolbou.

2.  Účastník provozu lyžařských vleků, bobovky a sjezdových tratí uvedenýchbodě 1. je

     povinen řídit se tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny

     provozovatele vleků a sjezdovek. Účastníkem provozu se rozumí pouze návštěvník

     s platnou jízdenkou, která je smlouvou mezi provozovatelem a účastníkem provozu po

     dobu platnosti jízdenky. Ostatní návštěvníci se pohybují na sjezdovkách, v prostoru

     bobovky a v blízkém okolí na vlastní nebezpečí.

2.     Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům, pokynům provozovatele areálu a jeho pověřených osob.

3.     Dodržování provozního řáduareálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník areálu, vykonávající obsluhu nebo dozor při provozu lyžařských vleků a bobovky.  

 

II.  Provoz vleků

    

1.   Pravidelný provoz vleků pro veřejnost je v lyžařské sezóně dennědobě od 8.30 do

     16.00 hodin, provoz sjezdovek při večerním lyžování probíhá od 17.00 do 21.00 hodin.

      Provozovatel podle sněhových podmínek určuje, které ze sjezdovek a vleků uvedených

      v odstavci I., bod 1 jsou provozovány. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit provoz  

      lyžařských vleků a sjezdových tratí z důvodu špatných klimatických podmínek.

2.   Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje respektovat uvedené smluvní přepravní

      podmínky dané provozním řádemcelém areálu.

3.   Účastník provozu je povinen zejména :

      a) mít u sebe platnou jízdenku a na požádání ji oprávněné osobě předložit

      b) před nástupem na vlek nebo bobovku projít odbavovacím turniketem ke kontrole

         jízdenky

      c) dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele a dodržovat přepravní podmínky pro 

          lyžaře na lyžařském vleku dle instruktivních tabulí umístěnýchprostoru přístupu

          k vleku a na trase výtahu vleku.

4.     Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová, opravňující

 návštěvníkavíce jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu.    

      Jízdenka bodová umožňuje určitý počet jízd dle odpovídající bodové hodnoty jízdy na

      jednotlivých vlecích. Platnost bodové, jednorázové, celosezónní a časové jízdenky

      zakoupenépředprodeji je omezena lyžařskou sezónou.

5.   Náhradu jízdného nebo jeho části provozovatel návštěvníkovi poskytnepřípadě:

      a) úrazu způsobeného provozovatelem areálu , při dodržení podmínek provozního řádu

          účastníkem

      b) technické poruchy vleku nebo přerušení dodávky elektrické energie trvající déle než

          2 hodiny, v případě kdy dojde u lyžařských vleků k technické poruše a je v areálu

          v provozuschopném stavu alespoň jeden vlek, jízdné se návštěvníkovi nenahrazuje,

          ten jízdenku použije na lyžařském vlekuprovozu.

 

6.     Oprávněná osoba provozovatele právo návštěvníku areálu jízdenku odebrat bez

      náhrady její nominální cenypřípadě, že je jízdenka návštěvníkem úmyslně poškozena,

      upravena nebo je jiným způsobem manipulovánojejími údaji a dálepřípadě hrubého

      porušení provozního řádu při užití vleku nebo sjezdové tratě. Taképřípadě zneužití

     jízdenky jiným způsobem, např. použití dětské jízdenky osobou starší 15ti let,

      neoprávněného využití jiných slev a podobně.

7.   Jednomístné vlečné zařízení lyžařského vleku je oprávněn užívat vždy pouze jeden

      návštěvník. Přeprava dětí , které nejsou schopné samostatné jízdy na vleku, je povolena

      v doprovodu dospělé osoby, která je v tomto případě za přepravované dítě plně

      odpovědná.

 8.   Při pádu během jízdy na vleku je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku. Po

       pádu je zakázáno znovu nastoupit na vlekjiném místě než na nástupní stanici.

9.   Využití vleku a sjezdovky může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno

      osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které ohrožují

      nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.

 

III. Provoz sjezdových tratí

 

1.   Sjezdové tratě jsouprovozudobě provozu lyžařských vleků, mimo provoz vleků jsou

      všechny sjezdovky uzavřeny.

2.   Úprava sjezdových tratí se provádí po ukončení provozu vleků. Z tohoto důvodu jsou

      sjezdové tratědobě od 16.00 hod. do 17.00 hod. a po 21.00 hodině uzavřeny a platí

      přísný zákaz vstupu na sjezdovky po ukončení provozní dobydůvodu úpravy

      sjezdovek, při které hrozí nebezpečí úrazu. K mimořádné úpravě sjezdových tratí může

      dojít s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém případě

      jsou sněhová vozidla označena výstražnými světly. Účastníci provozu jsou povinni dbát

      zvýšené opatrnosti.

3.     I za provozu sjezdovek může dojítzasněžování sjezdovek technickým sněhem.Technika

      pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti ohrazena plůtkem nebo sítí. Při provozu této

      techniky musí návštěvník sjezdových tratí přizpůsobit rychlost jízdy tomuto provozu a

      neohrožovat při tom další návštěvníky.

4.   Na upravených sjezdových tratích se návštěvníci  (lyžaři, snowboardisté ) pohybují na

      vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků.

5.   Pěším turistům a běžkařům je pohyb na sjezdových tratích zakázán. Je zakázáno

      sáňkování a bobování nebo jiný způsob sjíždění sjezdových tratí než na lyžích a

      snowboardech.

6.   Na sjezdových tratích je zakázána jízda sněžných skútrů a ostatních pásových nebo

      kolových vozidelvýjimkou služebních vozidel provozovatele a Horské služby.

7.   Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdových tratích může být důvodem

      vyloučení návštěvníkaprovozu:

a)     každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem,

     obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti

b)     předjíždění na sjezdové trati je povolenoobou stran, předjíždějící musí brát ohled

     na směr a způsob jízdy předjížděného

c)  je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí,

     není povoleno lyžařům a snowboardistům pohybovat se po sjezdových tratích pěším

     způsobem ( bez lyží, snowboardu na nohou ), je zakázáno sedět na sjezdovkách

     v prostoru strojově upraveného povrchu, to je vymezeném pro sjezdovou trať

d)  bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoliv

    překážky nebo sněhové tvary

e)     každý účastník provozu na sjezdových tratích je povinen poskytnout zraněnému

     pomoc a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele nebo Horské službě.

f)      každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných

     osob provozovatele nebo pracovníků Horské služby. Při porušení těchto pravidel a

     pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučenpřepravy na vlecích

     využití sjezdových tratí a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou

     provozovateli areálu i třetím osobám takto způsobí

g)     každý návštěvník je povinen dodržovat „ 10 pravidel FIS pro chování lyžařů a

     snowboardistů na sjezdových tratích

7.     Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit tréninky a soutěže lyžařůurčitých částech

     sjezdových tratí. Uvedené části sjezdových tratí budou provozovatelem zřetelně uzavřeny

     a označeny. Organizátor tréninků a soutěží odpovídá za neohrožování dalších návštěvníků

     areálu.

8.     Při výuce lyžování odpovídá příslušný instruktor za organizaci výuky a bezpečnost svých

     svěřenců, odpovídá za neohrožování ostatních návštěvníků výukou lyžování.

 

IV. Zdravotnická první pomoc

 

Zdravotnická první pomoc je zajištěna na všech sjezdových tratích areálu prostřednictvím Horské služby. Ohlašovny úrazu jsou na každém nástupišti lyžařských vleků na sjezdových tratích a na horní stanici lyžařského vleku „B“.

Každý lyžař a snowboardista, nehledě na to, zda je svědek nebo osoba zúčastněná, zda je odpovědný či ne, musí uvéstpřípadě nehody své osobní údaje.

 

V. Parkování a sociální zařízeníareálu

 

Parkovištělyžařském areálu jsou návštěvníkůmdispozici bezplatně. Návštěvníci jsou povinni dodržovat dopravní značení a respektovat pokyny pověřené osoby provozovatele při organizaci parkování vozidel. Návštěvníci mají možnost využívat sociální zařízení umístěnétechnické budově lyžařského areálu bezplatně.

 

VI. Platnost provozního řádu

 

 

Tento provozní řád platí od 1.1.2015

 

 

 

Mostech u Jablunkova 1.1.2015

 

 

Pavel Taufer

                                                                             

                                                                              Jednatel společnosti

                                                                                  Maflex-CZ s.r.o.